Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

Om

 

Logo Perspektiv Veiledning AS
Logo Perspektiv Veiledning AS

Perspektiv Veiledning AS har vært en del av den store verden siden høsten 2013. Virksomheten ble til ut fra et sterkt ønske om å «gjøre en forskjell» for mennesker som jobber med mennesker- være seg som leder eller medarbeider i en organisasjon. Troen på at reflekterte, selvkloke og trygge fagpersoner i neste rekke vil komme brukeren, klienten, pasienten, ungdommen, barnet eller sine medarbeidere til gode, var og er fortsatt en sterk drivkraft knyttet til det å skape, drive og videreutvikle Perspektiv Veiledning AS.

Perspektiv Veiledning tar arbeid med mennesker på alvor.

Å arbeide med egen profesjonelle rolle og personlige kompetanse kan være både utviklende og givende, men på samme tid også utfordrende for noen. Å jobbe med seg selv kan sette i gang prosesser hos den enkelte som både kan oppleves belastende kan en kjenne på egen sårbarhet. I arbeidet med menneske er den du er som deg selv, og den du er i rollen ofte vanskelig skille fra hverandre, fordi vi bruker hele oss i møte med den andre. Dette betyr også at arbeidet med egen personlige og faglige vekst og utvikling i din profesjonelle rolle krever kompetanse og erfaring hos den som leder dette utviklingsarbeidet.

Perspektiv Veiledning mener veiledningsmetodikk er en nyttig i metode og tilnærming i utviklingsarbeid.

Veiledningsmetodikken rammer inn arbeidet, samtidig som den gir veiledningsprosessen et overordnet mål og fokus. Målet for veiledningen er å legge til rette for vekst og utvikling i arbeidstakerens profesjonelle rolle kan skje. Fokus i veiledning vil være på arbeidstakerens handlinger og praksis på arbeidsplassen, med det formål at økt bevissthet og klokskap knyttet til egen rolle skal komme de menneskene han eller hun jobber med, samt organisasjonene til gode.

Perspektiv Veiledning erkjenner at arbeid med mennesker er kontekstavhengig.

Vi erkjenner at veiledningen eller utviklingsarbeid i organisasjon må forholde seg til konteksten lederen eller medarbeideren til en hver tid er del av. Dette betyr at vi i arbeid med individ, gruppe eller organisasjon er opptatt av å inneha et utvidet perspektiv på det som skjer, ved å ha fokus på å bevisst- og synliggjøre den sammenheng eller de faktorer som til en hver tid kan virke inn på situasjoner eller de prosesser som skjer i praksis.

Perspektiv Veiledning AS er i møte med sine kunder opptatt av:

  • Å tilby kvalitet på sine tjenester.
  • Å tilby tjenester som bygger på et faglig fundament.
  • At det som tilbys er autentisk og ekte.
  • At tjenestene som tilbys bidrar til faglig og personlig vekst og utvikling.
  • At et møte med bedriften vekker begeistring.
  • Å opptre raust.

 

Inger Cecilie Rise, eier og daglig leder.

Perspektiv Veiledning AS

Det er meg, Inger Cecilie Rise, du og/ eller dine medarbeidere vil møte dersom dere velger å jobbe med Perspektiv Veiledning. Jeg startet Perspektiv Veiledning AS fordi jeg ønsket å gjøre en forskjell for mennesker som jobber med mennesker.

Å jobbe med mennesker krever mye- ikke mins tilstedeværelse, klokskap, trygghet, faglig og personlig kompetanse hos den profesjonelle. Å hjelpe andre mennesker, mener jeg fordrer at vi kjenner oss selv, og hvem vi er, i vår profesjonelle rolle. Jeg har selv erfart, både som tidligere leder og som medarbeider, at trygge, selvkloke og reflekterte ledere og medarbeidere lettere kan utføre jobben de er satt til å gjøre. Når vi er trygge på oss selv og vår i rolle, er det enklere å åpne opp for den andre- være seg den redde pasienten, motvillige klienten, den sinte moren eller faren, det aktive barnet, den stille ungdommen eller den krevende medarbeideren. Er vi trygge i vår rolle mener jeg vi lettere får tilgang til vår kompetanse og vår kreativitet i møte med de menneskene vi er der for.

Jeg mener oppriktig at veiledning kan bidra til økt selvklokhet, samt personlig og faglig vekst i den profesjonelle rollen. Dette mener jeg videre kan komme både organisasjonene og menneskene en jobber med til gode- JA.. det tenker jeg!

Jeg har erfaring i rollen som leder i SFO, saksbehandler i kommunal barneverntjenesten, som fagkonsulent i barnehage og som tverrfaglig veileder i egen virksomhet. Jeg er utdannet barnevernspedagog, har tatt videreutdanning i både småbarnpedagogikk og tverrfaglig veiledning, samt har en master i endringsledelse. Jeg er også engasjert som metaveileder på Universitetet i Stavanger.  Se her dersom du ønsker å vite mer om min arbeidserfaring og formelle kompetanse.

I min egen profesjonelle rolle er jeg oppriktig interessert i andre mennesker. Jeg liker å undre meg over det som skjer, har stor kapasitet for å tåle kaos i andre sine tanker og sinn, er kreativ og er god til å lytte. Jeg er opptatt av å være kompetent i min profesjonelle rollen- være seg som tverrfaglig veileder, kurs- foredrag- eller workshopholder, og tar derfor ansvar for å holde meg oppdatert på det som skjer innenfor mitt fagfelt. Jeg har evnen til i inspirere andre, samt å gi rom for stillhet og ettertanke dersom dette trengs. Jeg har blitt fortalt at jeg er inspirerende og spennende å jobbe sammen med- noe jeg selv velger å tro på!

Som privatperson er jeg, trolig over gjennomsnittet, glad i å gå tur- i all slags vær. Å bevege meg gir meg energi og overskudd til å mestre hverdagens små og store ting! Og til slutt kan det nevnes at jeg også synger jazz…