Besøkadresse: Lundegeilen 16 , Ganddal, Sandnes

(+47) 97 69 77 87 post@perspektivveiledning.no

Logo Perspektiv Veiledning AS

 

Perspektiv Veiledning AS har vært en del av den store verden siden høsten 2013. Virksomheten ble til med bakgrunn i et sterkt ønske om å «gjøre en forskjell» for mennesker som jobber profesjonelt med mennesker, være seg som leder eller medarbeider i en organisasjon. Troen på at reflekterte, selvkloke og trygge fagpersoner i neste rekke vil komme brukeren, klienten, pasienten, ungdommen, barnet eller sine medarbeidere til gode, var og er fortsatt en sterk drivkraft i utvikling og drift av Perspektiv Veiledning AS.

 

Utviklingsarbeid krever kompetanse og erfaring hos den som utøver dette.

Å arbeide med egen profesjonell rolle og personlig kompetanse er både utviklende og givende, og på samme tid gjerne også utfordrende for noen. Utviklingsarbeid kan sette i gang prosesser som oppleves utfordrende fordi en gjerne kan komme i kontakt med egen sårbarhet. Den du er som deg selv, og den du er i din profesjonelle rolle kan ofte være vanskelig å skille fra hverandre, fordi vi i vårt arbeid bruker hele oss i møte med andre. Dette betyr at arbeid med din profesjonelle rolle krever kompetanse og erfaring hos den som utfører dette utviklingsarbeidet. Perspektiv veiledning har kompetanse og erfaring til å utføre veiledning og utviklingsarbeid på en profesjonell og ivaretakende måte.

 

Utviklingsarbeid må være forankret i anerkjent teori og metode.

Utviklingsarbeid med hensyn til mennesker og organisasjon må være forankret i teori og metoder som underbygger målet for arbeidet, samt arbeidets form og fokus. Teori og metode gir arbeidet mål, mening, rammer og struktur. Perspektiv Veiledning benytter veiledningteori og tilhørende metode i veiledning, utviklingsarbeid og endringsledelse, fordi disse anses særlig hensiktsmessig og virksomt i arbeidet med profesjonell rolle og utvikling av denne. Valgt teori- og metodegrunnlag støtter opp om forståelsen av at utviklings- og endringsarbeid tilknyttet profesjonell rolle er prosess- og målrettet, og derfor særlig tjenlig til dette formål.

 

Utviklingsarbeid er avhengig av kontekst.

Utviklingsarbeid i en organisasjon må forholde seg til den konteksten lederen eller medarbeiderne til enhver tid er del av. For Perspektiv Veiledning betyr dette at vi i arbeid med individ, gruppe eller organisasjon er opptatt av å besitte et utvidet perspektiv på det som skjer, ved å ha fokus på å bevisst- og synliggjøre den sammenheng eller de faktorer som til enhver tid kan virke inn på situasjoner eller de prosesser som skjer i praksis. Et kontekstavhengig perspektiv i veiledning og utviklingsarbeid kan bidra til økt bevisstgjøring og forståelse av handlinger og situasjoner utover det som skjer i praksis på individnivå, og et helhetssyn kan oppnås.

 

Perspektiv Veiledning AS sine verdier